Oferta

Kancelaria adwokacka – odszkodowania

Czym jest odszkodowanie?

Terminu tego używa się w przypadku świadczenia, które należy się poszkodowanemu z tytułu wyrządzonej mu szkody od podmiotu prawa cywilnego. To właśnie szkoda ponoszona przez jeden podmiot w wyniku działania drugiego podmiotu stanowi podstawę odszkodowania. Najczęściej prowadzona później sprawa sądowa dotyczy odszkodowania: powypadkowego, z OC, z AC, z ubezpieczenia na życie, od Skarbu Państwa lub od banku.

 

Kiedy mamy do czynienia z odpowiedzialnością odszkodowawczą?

Aby zaistniała, szkoda musi wynikać ze zdarzenia, które w świetle prawa cywilnego zobowiązuje do naprawienia szkody. Aby można było myśleć o sprawie cywilnej, konieczne jest zaistnienie przesłanek takich jak:

 • adekwatny związek przyczynowy: Między zdarzeniem a szkodą musi wystąpić adekwatny związek przyczynowy. Jest ustalany na podstawie reguł obiektywnie obowiązujących.
 • wina podmiotu: Klasyfikowana jest jako umyśla – gdy podmiot działał celowo i był świadomy szkodliwych skutków swojego postępowania, nieumyślna – gdy podmiot nie działał celowo i nie miał świadomości szkodliwości swojego postępowania.
 • bezprawność czynu: Jest to złamanie powszechnie obowiązujących przepisów prawa i/lub zasad współżycia społecznego. Może występować także, gdy podjęte zobowiązanie nie zostanie wykonane lub zostanie wykonane nieprawidłowo.

 

W jaki sposób ustalany jest wymiar należności?

Głównym odnośnikiem do ustalenia skali odszkodowania w sprawach cywilnych jest rozmiar szkody. Co do zasady przyznana należność nie może przekraczać wysokości szkody, nie może być też niższe od niej. Zdarzają się jednak odstępstwa wynikające z:

 • udziału poszkodowanego w zdarzeniu – Jeśli poszkodowany przyczynił się do powstania bądź zwiększenia szkody, to wysokość należności w czasie prowadzonej sprawy sądowej może zostać obniżona stosownie do winy obu stron.
 • stanu majątkowego – Jeśli stan majątkowy poszkodowanego w sprawie cywilnej bądź osoby odpowiedzialnej za szkody wymaga obniżenia, z uwagi na ograniczenia zasad współżycia społecznego, to stosowane jest sądowe miarkowanie (dotyczy odpowiedzialności z tytułu czynów niedozwolonych).
 • woli stron – Jeśli obie strony wykazują wolę, może dojść do ograniczenia zasad pełnego odszkodowania. Stosowana jest tu jednak zasada, dotycząca obustronnego ograniczenia, a więc jednoczesnego ograniczenia zakresu szkód i wysokości należności.
 • korzyści – Jeśli poszkodowany w sprawie cywilnej doznał jednocześnie uszczerbku, jak i korzyści, to przy określaniu wysokości należności stosowana jest kompensata obu tych elementów.

 

Co oferujemy?

Kancelaria adwokacka Arkadiusza Wróblewskiego z siedzibą w Łodzi oferuje pomoc w odzyskiwaniu odszkodowania w związku z następującymi sytuacjami:

 • wypadki komunikacyjne,
 • wypadki losowe,
 • wypadki przy pracy,
 • błędy lekarskie,
 • śmierć bliskiej osoby
 • inne.

Osoba poszkodowana według prawa cywilnego może w powyższych przypadkach ubiegać się o rekompensatę z tytułu poniesionych szkód osobowych (np. uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia) oraz majątkowych (uszkodzenie lub zniszczenie posiadanego mienia). Ponadto, zgodnie z prawem cywilnym, może pokrywać utracone korzyści, które osoba poszkodowana mogłaby zyskać, gdyby nie została jej wyrządzona szkoda. Może ono zwrócone w formie pieniężnej, która pozwoli pokryć koszty leczenia, zakupu potrzebnych sprzętów, remontu itp. lub, jeśli to możliwe, rekompensata poprzez przywrócenie stanu poprzedniego. Wszystkich informacji udzielą nasi adwokacie w czasie porady prawnej.

 

Pomoc kancelarii adwokackiej obejmuje porady prawne, a także udział w czynnościach zmierzających do uzyskania odszkodowania – kompletowanie odpowiedniej dokumentacji, prowadzenie negocjacji z ubezpieczycielem a także reprezentowanie klienta w czasie prowadzenia spraw sądowych.